Arbeid nær linjen

Anleggsmaskiner og luftledninger
Utilsiktet berøring med strømførende høyspenningsledninger i forbindelse med anleggsarbeid kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse. Det kan også medføre store økonomiske kostnader for samfunnet fordi høyspenningsledninger må kobles ut for å rette opp feil.
Hvordan kan man unngå at farlige situasjoner oppstår? Og hva bør en gjøre dersom anleggsmaskiner kommer i berøring med høyspenningsledninger, eller det skjer overslag uten direkte berøring?

Les dette faktaarket fra Direktoratet for brann og elsikkerhet (pdf-fil)